Kaatsen

  • 20 juni 2018
kaatsen2

Hjoed net yn de prizen, mar al wer in ûnderfining riker. Moai dat jimme (Tjitte, Reinder en Ale) op it Sjûkelân keatsten foar De Stjelp by de skoalkampioenskippen. Toppers!