Mystery guest

  • 29 november 2017
skries stjelp

Hjoed in mystery guest op skoalle! We binne no hielendal klear foar de grutte Fryske top 100 flyer aksje! Hâld de brievebus yn de gaten! En stimme blinder!

www.frysketop100.nl Greidebern ft. Wiebe Kaspers - Nim my mei dy mei