Medezeggenschapsraad

MR

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat.

De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.


Leden van de medezeggenschapsraad (MR)
Oudergeleding:
Sjors Jepkema (lid)
Marijn Meijberg (lid)

Personeelsgeleding:
Sjoukje de Jong (voorzitter)
Jetske Hettinga (secretaris)

Onderwijsteam medezeggenschapsraad (OMR)
Omdat er in onderwijsteamverband gewerkt wordt is er afgelopen schooljaar een onderwijsteammedezeggenschapsraad gestart, waarin vertegenwoordigers van de vijf scholen plaatsnemen.

Personeelsgeleding:
Sjoukje de Jong (voorzitter)

Oudergeleding:
Vacature

Notulen

Januari 2017

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt en die onze MR kan adviseren en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Jacco Dijkstra neemt ook zitting in de GMR. Voor de notulen van de GMR klikt u hier.