Bovenbouw

bovenbouw stjelp

Juf Jetske, juf Sjoukje en Juf Anneke werken in de bovenbouw.

Juf Jetske werkt op maandagochtend, dinsdagochtend en vrijdagochtend.

Juf Sjoukje op maandagmiddag en dinsdagmiddag.

Juf Anneke werkt op woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend.

(In de periode dat juf Sjoukje met verlof is, vervangt juf Froukje haar.)