Middenbouw

groep 3 4 stjelp

Juf Sjoukje en juf Anneke werken samen in de middenbouw.

In de periode dat juf Sjoukje met verlof is, vervangt juf Froukje haar.